SVI RADNICI I RADNICE IMAJU PRAVO NA DOBRE I SIGURNE USLOVE RADA

O Clean Clothes Campaign

Clean Clothes Campaign (CCC) je međunarodna inicijativa koja deluje od 1989. godine i koja je posvećena poboljšanju uslova rada i osnaživanju radnica i radnika u globalnoj industriji odevnih predmeta. CCC okuplja više stotina organizacija i sindikata širom sveta koji su jednako zastupljeni u zemljama proizvodnje (zemlje jeftine radne snage u koje kompanije najčešće autsorsuju proizvodnju) i razvijenim potrošačkim zemljama (zemlje iz kojih najčešće potiču kompanije i za čije se tržište odevni predmeti uglavnom proizvode). Takva zastupljenost nam omogućava da identifikujemo lokalne probleme i ciljeve i transformišemo ih u globalne akcije.

CPE je od 2017. godine organizacija članica CCC mreže.

Šta u stvari radimo?

Clean Clothes Campaign (CCC) kao mreža orgaizacija radi na strukturnom poboljšavanju uslova rada i osnaživanju radnica i radnika u tekstilnoj industriji.

Pročitajte više

Koji su naši osnovni principi delovanja?

Svi radnici – nezavisno od pola, godina starosti, zemlje porekla, mesta prebivanja, pravnog statusa, oblika zaposlenja, itd – treba da imaju pravo na dobre i sigurne uslove rada.

Pročitajte više

Da li je tačno da neke kompanije (brendovi) redovno proveravaju uslove rada u svom lancu snabdevanja?

Tačno je, ali radnici su retko u prilici da daju svoju ocenu o radu kompanije iz straha od kasnije odmazde poslodavaca. Na taj način problemi koji se odnose na povrede radnog prava često bivaju zanemareni.

Pročitajte više

Šta treba da radi kompanija (brend) kada otkrije kršenje radnih prava kod nekog od svojih dobavljača/podugovarača?

Treba da se angažuje, a ne da beži od odgovornosti.

Pročitajte više

Kakvu odgovornost prema radnicama i radnicima ima kompanija (brend) koja ih direktno ne zapošljava?

Clean Clothes Campaign smatra da bi kompanije mogle i morale da izdvoje i sredstva kojima bi osigurali dostojanstvene radne uslove i poštovanje radnih prava u celom lancu snabdevanja.

Pročitajte više

Gde se mogu naći informacije o određenim kompanijama i njihovoj radnoj praksi?

Pretraživanjem sajta Clean Clothes Campaign mogu se naći mnoge opšte informacije o određenim brendovima, kao i prošli i aktuelni slučajevi kršenja radnih prava u određenim proizvodnim lancima.

Pročitajte više

Koliko novca od jednog kupljenog proizvoda odlazi na plate radnica i radnika?

Od maloprodajne cene od 100 evra za jedan par cipla, u proseku 0,5 evra ide na plate radnika. Troškovi rada variraju u zavisnosti od mnoštva faktora, ali gotovo nikad ne prelaze 5% od ukupne maloprodajne cene.

Pročitajte više

Plate radnica u zemljama proizvodnje su male, ali zar nisu srazmerne nižim troškovima života?

Čak i kad su troškovi života u zemljama proizvodnje niži od troškova života u razvijenim kapitalističkim zemljama, radnici u tekstilnoj industriji ne dobijaju platu kojom mogu pokriti najosnovnije životne potrebe kao što su hrana, stanovanje, odeća i obrazovanje.

Pročitajte više

Zar nisu nacionalne vlade odgovorne za regulisanje radnog zakonodavstva i uslova rada u određenoj državi?

Čak i kad žele, pojedinačne vlade su često nemoćne protiv velikih kompanija. Sa druge strane, brendovi imaju moć – i odgovornost – da izvrše ogroman uticaj na svetsku industriju odevnih predmeta i obuće i da osiguraju da uslovi rada i plate ispunjavaju više međunarodne standarde.

Pročitajte više

Šta su to konvencije Međunarodne organizacije rada?

Kao deo Ujedinjenih nacija, Međunarodna organizacija rada postavila je minimalne standarde koji bi trebalo da regulišu osnovna prava svakog radnika bilo gde u svetu.

Pročitajte više

Šta je to “kodeks ponašanja” i zašto su takva dokumenta važna?

Uspešne kampanje Clean Clothes Campaign inicijative i drugih organizacija koje se bave radnim pravima dovele su do toga da mnoge kompanije uvedu “kodeks ponašanja” – listu standarda koje kompanije očekuju od svojih dobavljača.

Pročitajte više

Da li je i koliko uspešan rad Clean Clothes Campaign mreže?

Jeste. Svake godine, Clean Clothes Campaign primi desetine zahteva od partnerskih organizacija, radnika ili sindikata za solidarnu pomoć u slučajevima kršenja ljudskih i radnih prava u fabrikama u kojima rade.

Pročitajte više

Majkl A. Lebovic – Prevazići Kapital

Majkl A. Lebovic – Prevazići Kapital

Treća publikacija koju objavljujemo u sklopu edicije Studije socijalizma jeste knjiga Prevazići Kapital kanadskog ekonomiste Majkla A. Lebovica koji je za ovo delo 2004. godine nagrađena Dojčerovom memorijalnom nagradom koja se od 1969. dodeljuje za najbolja i najinovativnija dela pisana u ili o marksističkoj tradiciji.

Istraživanje o uslovima rada u tekstilnoj industriji u Srbiji

Istraživanje o uslovima rada u tekstilnoj industriji u Srbiji

Kako bi se procenili uslovi rada u srpskoj industriji tekstila i obuće, za ovaj izveštaj su sprovedena terenska istraživanja u periodu jun-septembar 2017. Ovo uključuje vođenje 48 intervjua sa radnicima/ama izvan fabrike, na mestu gde je obezbeđena njihova anonimnost. Intervjuisani/e radnici/e su zaposleni na različitim proizvodnim lokacijama: u jednoj podružnici globalnog brenda, u dva dobavljača prvog reda i u dva podizvođača.

Centar za politike emancipacije

info@cpe.rs
www.cpe.rs
Copyleft 2018 CPE

Partnerske organizacije